سرویس فکس اینترنتی Fax2email - وب سرويس WebServiceبرنامه نويسان محترم به راحتی می توانيد قابليت فاکس را به نرم افزارها و وب سایتهای خود اضافه کنيد

بدون نياز به کد نويسی های پيچيده

بدون نياز به خط تلفن

بدون نياز به دستگاه فاکس

بدون نياز به سخت افزار خاص

همين حالا می توانيد شروع کنيد.

آدرس وب سرويس : http://fax.ganjafzar.com/FaxService.php?wsdl

توابع وب سرويس فاکس اينترنتی گنج افزار

تابع GetTotalFaxCount

اين تابع تعداد کل فاکسهای موجود در اشتراک فاکس اينترنتی شما را اعلام می کند

ورودی :

$user = آدرس ايميل شما در سرویس فاکس اینترنتی به صورت متنی

$pass = رمز عبور شما در سرویس فاکس اينترنتی به صورت متنی

خروجی :

$count = تعداد کل فاکسهای موجود در اشتراک فاکس اينترنتی به صورت عددی

تابع GetNewFaxCount

اين تابع تعداد کل فاکسهای جديد موجود در اشتراک فاکس اينترنتی شما را اعلام می کند

ورودی :

$user = آدرس ايميل شما در سرویس فاکس اینترنتی به صورت متنی

$pass = رمز عبور شما در سرویس فاکس اينترنتی به صورت متنی

خروجی :

$count = تعداد کل فاکسهای جديد موجود در اشتراک فاکس اينترنتی به صورت عددی

تابع GetTotalFaxList

اين تابع ليست کل فاکسهای موجود در اشتراک فاکس اينترنتی شما را اعلام می کند

ورودی :

$user = آدرس ايميل شما در سرویس فاکس اینترنتی به صورت متنی

$pass = رمز عبور شما در سرویس فاکس اينترنتی به صورت متنی

$index = مقدار شروع ليست به صورت عددی ( برای اولین فاکس مقدار 0 را خواهد داشت )

$count = تعداد فاکسهایی که می خواهيد ليست آنها به شما داده شود ( مثلا اگر 10 عدد می خواهيد مقدار 10 را ارسال می کنيد )

خروجی :

$FaxID = کد يکتا فاکس ( اين شناسه در کل سرورهای فاکس اينترنتی گنج افزار برای هر فاکس بدون تکرار است )

$FaxNumber = شماره فاکس ارسال کننده فاکس

$Pages = تعداد صفحات

$TimetoRcv = مدت زمان دريافت فاکس

$Speed = سرعت دريافت فاکس

$DateRcv = تاريخ و ساعت دريافت فاکس

تابع GetNewFaxList

اين تابع ليست کل فاکسهای جديد در اشتراک فاکس اينترنتی شما را اعلام می کند

ورودی :

$user = آدرس ايميل شما در سرویس فاکس اینترنتی به صورت متنی

$pass = رمز عبور شما در سرویس فاکس اينترنتی به صورت متنی

$index = مقدار شروع ليست به صورت عددی ( برای اولین فاکس مقدار 0 را خواهد داشت )

$count = تعداد فاکسهایی که می خواهيد ليست آنها به شما داده شود ( مثلا اگر 10 عدد می خواهيد مقدار 10 را ارسال می کنيد )

خروجی :

$FaxID = کد يکتا فاکس ( اين شناسه در کل سرورهای فاکس اينترنتی گنج افزار برای هر فاکس بدون تکرار است )

$FaxNumber = شماره فاکس ارسال کننده فاکس

$Pages = تعداد صفحات

$TimetoRcv = مدت زمان دريافت فاکس

$Speed = سرعت دريافت فاکس

$DateRcv = تاريخ و ساعت دريافت فاکس

تابع GetFaxInfoByID

اين تابع اطلاعات يک فاکس در اشتراک شما را به صورت کامل بر اساس شماره يکتا ( id ) فاکس اعلام می کند

ورودی :

$user = آدرس ايميل شما در سرویس فاکس اینترنتی به صورت متنی

$pass = رمز عبور شما در سرویس فاکس اينترنتی به صورت متنی

$Faxid = شماره ID فاکسی که اطلاعات آن را می خواهيد

خروجی :

$FaxID = کد يکتا فاکس ( اين شناسه در کل سرورهای فاکس اينترنتی گنج افزار برای هر فاکس بدون تکرار است )

$FaxNumber = شماره فاکس ارسال کننده فاکس

$Pages = تعداد صفحات

$TimetoRcv = مدت زمان دريافت فاکس

$Speed = سرعت دريافت فاکس

$DateRcv = تاريخ و ساعت دريافت فاکس

تابع GetFaxDocByID

اين تابع فايل PDF فاکس دریافتی را در اختيار شما می گذارد

ورودی :

$user = آدرس ايميل شما در سرویس فاکس اینترنتی به صورت متنی

$pass = رمز عبور شما در سرویس فاکس اينترنتی به صورت متنی

$Faxid = شماره ID فاکسی که اطلاعات آن را می خواهيد

خروجی :

$FaxID = کد يکتا فاکس ( اين شناسه در کل سرورهای فاکس اينترنتی گنج افزار برای هر فاکس بدون تکرار است )

$DownloadUrl = آدرس فايل دانلود PDF فاکس ( توجه داشته باشيد اين آدرس فقط برای 5 دقيقه معتبر می باشد و بعد از آن فایل حذف می گردد )

تابع GetUserBalance

اين تابع مقدار اعتبار مشترک فاکس اینترنتی را اعلام می کند

ورودی :

$user = آدرس ايميل شما در سرویس فاکس اینترنتی به صورت متنی

$pass = رمز عبور شما در سرویس فاکس اينترنتی به صورت متنی

خروجی :

$userbalance = مقدار اعتبار مشترک به ريال

تابع GetNotifySMS

اين تابع وضعيت فعال بودن/غير فعال بودن اطلاع رسانی دريافت فاکسهای جديد و شماره های موبايل را اعلام میکند

ورودی :

$user = آدرس ايميل شما در سرویس فاکس اینترنتی به صورت متنی

$pass = رمز عبور شما در سرویس فاکس اينترنتی به صورت متنی

خروجی :

$SendSMS = اگر 1 باشد يعنی اطلاع رسانی پيامک فعال است اگر 0 بود يعنی غير فعال است.

$Mobile = شماره موبایل اول تنظيم شده توسط کاربر

$Mobile1 = شماره موبايل دوم تنظيم شده توسط کاربر

$Mobile2 = شماره موبایل سوم تنظيم شده توسط کاربر

$Mobile3 = شماره موبايل چهارم تنظيم شده توسط کاربر

تابع GetNotifyEmail

اين تابع آدرسهای ايميل ثبت شده توسط مشترک جهت دريافت فاکس را اعلام می کند

ورودی :

$user = آدرس ايميل شما در سرویس فاکس اینترنتی به صورت متنی

$pass = رمز عبور شما در سرویس فاکس اينترنتی به صورت متنی

خروجی :

$Email1 = آدرس ايميل اول

$Email2 = آدرس ايميل دوم

$Email3 = آدرس ايميل سوم

تابع GetSubscriptionInfo

اين تابع اطلاعات ثبت نام مشترک را در اعلام می کند

ورودی :

$user = آدرس ايميل شما در سرویس فاکس اینترنتی به صورت متنی

$pass = رمز عبور شما در سرویس فاکس اينترنتی به صورت متنی

خروجی :

$YourFaxNumber = شماره فاکس اختصاصی مشترک

$ServiceName = شماره سرويس فعال کاربر 1 برابر با شخصی 2 برابر با شرکتی کوچک 3 برابر با سازمانی

$SubscriptionDate = تاريخ عضويت مشترک

$SubscriptionExpire = تاريخ انقضاء سرويس

تابع SetFaxReadFlagByID

اين تابع پرچم فاکس جديد را به صورت خوانده شده قرار می دهد که ديگر به عنوان فاکس جديد شناخته نشود

ورودی :

$user = آدرس ايميل شما در سرویس فاکس اینترنتی به صورت متنی

$pass = رمز عبور شما در سرویس فاکس اينترنتی به صورت متنی

$Faxid = شماره ID فاکسی که اطلاعات آن را می خواهيد

خروجی :

$result = مقدار بازگشتی 1 يعنی عمليات موفقيت آميز بوده است

نکات عمومی در استفاده از وب سرویس فاکس اينترنتی گنج افزار

شيوه استفاده از وب سرويس فاکس اينترنتی در زبانهای برنامه نويسی

استفاده از وب سرويس فاکس اينترنتی در پی اچ پی PHP

استفاده از وب سرویس فاکس اينترنتی در ای اس پی کلاسيک ASP Classic

استفاده از وب سرویس فاکس اينترنتی در سی شارپ C#

استفاده از وب سرویس فاکس اينترنتی در ColdFusion

استفاده از وب سرویس فاکس اينترنتی در جاوا Java

استفاده از وب سرویس فاکس اينترنتی در پرل Perl

استفاده از وب سرویس فاکس اينترنتی در پايتون Python

استفاده از وب سرویس فاکس اينترنتی در ويژوال بيسيک دات نت VB.NET

استفاده از وب سرویس فاکس اينترنتی در ويژوال بيسيک 6