سرویس فکس اینترنتی Fax2email - استفاده از وب سرویس فکس در PHPشيوه استفاده از وب سرويس فاکس در PHP

شيوه استفاده از وب سرويس فاکس در PHP

تابع GetTotalFaxCount

<?php
require_once "SOAP/Client.php";
$FaxSvc = new SOAP_WSDL ("http://fax.ganjafzar.com/FaxService.php?wsdl");
$proxy = $FaxSvc->getProxy ();
$Ret = $proxy->GetTotalFaxCount("<YOUR-EMAIL-ADDRESS>","<YOUR-PASSWORD>");
if ($Ret!=-1)
echo " Your Balance is $Ret ";
else
echo "Connection Failed ";
?>

در مثال بالا آدرس ايميل و رمز عبور را به عنوان پارامترهای تابع ارسال کرده ايم تا از ميزان اعتبار مشترک مطلع شويم.

تابع GetTotalFaxList

<?php
require_once "SOAP/Client.php";
$FaxSvc = new SOAP_WSDL ("http://fax.ganjafzar.com/FaxService.php?wsdl");
$proxy = $FaxSvc->getProxy ();
$Ret = $proxy->GetTotalFaxList("<YOUR-EMAIL-ADDRESS>","<YOUR-PASSWORD>",0,10);
print_r($Ret);
?>

در مثال بالا آدرس ايميل و رمز عبور و شماره ايندکس و تعداد فاکس درخواستی را ارسال کرده ايم.

خروجی مثال بالا از اولين فاکس در حساب مشترک به تعداد 10 عدد را برای ما می آورد.