وضعيت سرویس فکس اينترنتی Fax2Email

سرويس فکس اينترنتی از اجزاء و سرورهای مختلف تشکيل شده است. برای فعال بودن و کارکرد صحيح سرويس بايد همه اجزاء به درستی کار کنند
در زير سرويسها و اجزاء مختلف سرويس را مشاهده می فرماييد که در صورتی که همه آنها بدون مشکل و فعال باشند, سرويس فکس اينترنتی به درستی کار می کند

خطوط مخابرات استان تهران جهت سرويس فکس اينترنتی
سرور دريافت فکسها
خطوط اينترنتی
سرور توزيع و ارسال پست الکترونيک
سرور دسترسی به پنل فکس اينترنتی